Polityka prywatności

1. O NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Kappa Data przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Staramy się przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób legalny, uczciwy i przejrzysty.

Polityka prywatności obejmuje dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Kappa Data. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie informacje o Tobie zbieramy, gdzie je wykorzystujemy i komu je przekazujemy. Informacje tutaj podane są zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Kappa Data, z siedzibą pod adresem Grote Steenweg 18, 9840 De Pinte, Belgia.

e-mail: [email protected]

3. CELE, W JAKICH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Kappa Data przetwarza dane osobowe osób fizycznych, z którymi mamy lub chcemy mieć w przyszłości bezpośredni lub pośredni związek. Dotyczy to zarówno danych osobowych osób kontaktowych wskazanych przez klientów i dostawców, jak i osób kontaktowych potencjalnych klientów i dostawców.

Cele, w jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania

a) Świadczenie usług i sprzedaż produktów

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych ze sprzedażą produktów i świadczeniem usług.

W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację celów opisanych powyżej (w szczególności zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem).

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej, a po tym okresie przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

b) Działania marketingowe

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z marketingiem, promocją, badaniami rynku oraz komunikacją handlową.

W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi prowadzenie działań marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe pozyskane w tym celu będą przetwarzane:

 • przez czas określony w Twojej zgodzie lub do czasu, gdy zdecydujesz się ją wycofać (gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • do czasu, gdy zdecydujesz się wnieść sprzeciw wobec przetwarzania i/lub domagać się zakończenia przetwarzania (gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami wynikającymi ze sprzedaży produktów lub świadczenia usług.

W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Tobą a Administratorem.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony obowiązującymi przepisami.

d) Realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych (wynikających ze sprzedaży produktów i świadczenia usług) ciążących na Administratorze.

W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony obowiązującymi przepisami.

4. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kappa Data może gromadzić lub uzyskiwać od Ciebie następujące dane osobowe:

Dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, dane użytkownika, NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres biura, nazwa firmy.

5. DOSTĘP I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO OSÓB TRZECICH

Udostępniamy stronom trzecim tylko te informacje, które są potrzebne do wykonywania ich obowiązków. Odbiorcy Twoich danych osobowych mogą wykorzystywać te informacje wyłącznie do realizacji celu w jakim te dane zostały im przekazane. Nie mają prawa wykorzystywać danych do innych celów.

Dane osobowe będą przekazywane i przetwarzane przez osoby trzecie należące do następujących kategorii:

 1. Podmioty zarządzające stroną internetową Administratora,
 2. Podmioty zarządzające systemem informatycznym Administratora,
 3. Firmy i konsultanci udzielający porad prawnych i/lub finansowych,
 4. Organy nadzorcze i kontrolne, a także podmioty publiczne lub prywatne pełniące funkcje z zakresu prawa publicznego,
 5. Podmioty przy pomocy, których Administrator świadczy usługi.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza Unię Europejską) ani do organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zautomatyzowane podejmowanie decyzji), w tym w formie profilowania.

6. KAPPA DATA JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Kappa Data może również przetwarzać dane osobowe w imieniu osób trzecich.

Kappa Data jest dostawcą usług dla swoich klientów, a tym samym może występować w roli podmiotu przetwarzającego (procesora).

7. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Kappa Data podejmuje wszelkie uzasadnione techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazane Kappa Data będą przechowywane bezpośrednio przez Kappa Data oraz, w stosownych przypadkach, na serwerach podmiotu przetwarzającego w Belgii lub innych krajach Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w sposób który uniemożliwia nieuprawniony dostęp do Twojego loginu i hasła.

Transfer i przechowywanie danych osobowych nigdy nie jest pozbawione ryzyka, zatem w niektórych przypadkach odszkodowanie z tytułu nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych osobowych przez osoby trzecie, nie będzie mogło być dochodzone od Kappa Data.

8. TWOJE PRAWA

Z poniższych praw można skorzystać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]:

Prawo dostępu do danych i sprostowania danych

Masz prawo do swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do poprawiania błędnych danych.

Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że żądanie usunięcia danych osobowych może spowodować, że niektóre usługi i produkty nie będą dla Ciebie dostępne.

Masz prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, gdy:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. wycofałeś zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 3. wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Możesz również zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych (ograniczenie następuje na okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych);
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (w stosunku do przetwarzania dotyczących osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów). Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności) lub podstaw do przetwarzania wynikających z ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do przenoszenia

Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu zostały przekazane dane osobowe, w przypadku gdy:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umownej, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do złożenia skargi

W przypadku uznania, że ​​przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.