Zastrzeżenie

Informacje podstawowe

Ta strona internetowa jest własnością Kappa Data Holding.

Dane kontaktowe i siedziba:

Kappa Data Holding BV
Grote Steenweg 18
9840 DE PINTE
Belgia

Telefon: +32 9 243 42 10
E-mail: info@kappadata.be

Numer firmy 0667.661.886
Numer VAT: BE 0667.661.886

Uzyskując dostęp do strony internetowej i korzystając z niej, wyraźnie zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, zaprzestań korzystania ze strony internetowej.

Kappa Data zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, dlatego zalecane jest regularne odwiedzanie niniejszej podstrony.

Prawa własności intelektualnej

Projekt i zawartość przedmiotowej strony internetowej, w tym marki, logo, rysunki, dane, nazwy produktów, nazwy firm, teksty, obrazy itp. są chronione prawami własności intelektualnej i należą do Kappa Data lub podmiotów trzecich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Kappa Data zabrania się m.in. wykorzystywania strony internetowej i/lub jej zawartości (w całości bądź w części) w celach komercyjnych oraz zabrania się zmieniania lub włączania strony internetowej (w całości bądź w części) do jakichkolwiek innych prac, takich jak: tekst, blog lub strona internetowa należących do innej osoby.

Informacje o stronie i dostępności serwisu

Chociaż informacje zawarte w serwisie zostały opracowane z największą starannością, mają one charakter ogólny. Informacje nie są dostosowane do osobistych lub szczególnych okoliczności i dlatego nie mogą być traktowane jako osobista, profesjonalna lub prawna porada dla użytkownika.

Kappa Data dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były kompletne, poprawne, dokładne i aktualne, jednak mimo tych starań w podanych informacjach mogą wystąpić nieścisłości. Jeśli podane informacje zawierają nieprawidłowości lub jeśli pewne informacje na stronie lub za jej pośrednictwem są niedostępne, Kappa Data dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć powstałe błędy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w informacjach przekazanych za pośrednictwem serwisu skontaktuj się z administratorem serwisu pod adresem info@kappadata.be lub za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej.

Zawartość serwisu (w tym linki), może być w każdej chwili modyfikowana, zmieniana lub uzupełniana bez uprzedzenia.

Kappa Data nie udziela gwarancji, że strona internetowa będzie działać poprawnie i nieprzerwanie.

Kappa Data nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, nieprawidłowego działania strony internetowej lub jej tymczasowej niedostępności bądź działań podjętych przez użytkownika będących wynikiem informacji zamieszczonych na stronie internetowej. Powyższe wyłącznie odpowiedzialności obejmuje między innymi szkody lub straty spowodowane przerwami w pracy, szkody w systemie komputerowym, sprzęcie, oprogramowaniu lub szkody obejmujące inne dane użytkownika.

Strona internetowa może zawierać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do witryn internetowych lub stron osób trzecich za pośrednictwem hiperłączy, banerów, przycisków itp. Odniesienie do tych witryn lub stron nie oznacza w żaden sposób dorozumianej akceptacji ich treści. Kappa Data wyraźnie oświadcza, że ​​nie ma kontroli nad treścią lub innymi cechami stron internetowych osób trzecich i w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ich treść lub cechy bądź za jakąkolwiek inną formę szkód wynikających z korzystania z tych stron internetowych.

Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych. Powyższe nie ma również zastosowania w przypadku umyślnego działania Kappa Data lub rażącego niedbalstwa.

Korzystanie ze strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej lub uzyskując dostęp do niej, zobowiązujesz się do korzystania ze strony internetowej z należytą starannością, w sposób, który nie jest sprzeczny z warunkami niniejszego dokumentu lub obowiązującymi przepisami, ani w żaden sposób, który mógłby bezpośrednio lub pośrednio działać na szkodę Kappa Data lub negatywnie oddziaływać na jej reputację.

Jeśli ustalimy lub zasadnie podejrzewamy, że określony użytkownik narusza ten warunek, możemy odmówić jemu dostępu do witryny bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje lub materiały dostarczone przez użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Kappa Data informacji lub innych materiałów, które zostały przekazane i gwarantuje, że te informacje lub materiały nie naruszają praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich i nie są w inny sposób niezgodne z prawem. Kappa Data nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są umieszczane na stronie internetowej przez samych użytkowników w miejscach do tego celu przewidzianych. Kappa Data zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tych informacji w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Przetwarzanie danych osobowych i plików cookies

Jeśli podasz nam dane osobowe, będą one przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności, którą możesz znaleźć na tej stronie.

Ta strona korzysta z plików cookie zgodnie z polityką plików cookie, którą można ­.

Informacje pozostałe

Jakakolwiek nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień (bądź ich części) zamieszczonych w niniejszym dokumencie nie skutkuje nieważnością lub niewykonalnością całego dokumentu lub reszty danego postanowienia. W takim przypadku strony postanawiają, że postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione z mocy prawa podobnym postanowieniem, które będą obowiązywać w najszerszym możliwym zakresie prawnie dozwolonym lub będzie interpretowane przez sąd w tych granicach.

W przypadku sporu, wyłączną jurysdykcję mają sądy polskie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.