Ogólne warunki sprzedaży

Na tej stronie znajdują się nasze ogólne warunki sprzedaży. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy Ci pomocy.

Wprowadzenie

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży regulują i stanowią integralną część wszystkich zawieranych umów oraz wszystkich zamówień składanych przez Kupującego obejmujących dostawę produktów (usług). Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym dokumentem.
 2. Niektóre produkty, takie jak oprogramowanie i treści cyfrowe, są licencjonowane, a nie sprzedawane w oparciu o ograniczoną licencję. Licencja na korzystanie z tych produktów w przypadku naruszenia warunków licencji zostanie natychmiast wypowiedziana.
 3. Kappa Data zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego produktu z oferty w jakimkolwiek momencie. Kappa Data nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnej strony trzeciej z tytułu wycofania jakiegokolwiek produktu z oferty.
 4. Kappa Data zastrzega sobie prawo do odmowy według własnego uznania realizacji zamówienia w dowolnym momencie.
 5. Wszystkie zamówienia składane przez Kupującego podlegają akceptacji przez Kappa Data. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kappa Data wyśle wiadomość ​​e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia. Z chwilą doręczenia powyższej wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy. Jeżeli zawiadomienie o przyjęciu zamówienia nie zostanie doręczone Kupującemu w terminie …… dni, zamówienie uważa się za odrzucone przez Kappa Data.
 6. Żadne zamówienie, które zostało przyjęte przez Kappa Data, nie może zostać anulowane przez Kupującego, chyba że za zgodą Kappa Data. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do zwolnienia Kappa Data w całości z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów, szkód, opłat i wydatków poniesionych przez Kappa Data w wyniku anulowania.
 7. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności produktów.
 8. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Kappa Data za zapewnienie odpowiedniej szczegółowości warunków każdego zamówienia złożonego przez Kupującego oraz za przekazanie Kappa Data wszelkich niezbędnych informacji dotyczących produktów.
 9. Wszelkie błędy typograficzne, pisarskie lub inne błędy lub pominięcia w wycenie, przyjęciu oferty, fakturze lub innym dokumencie bądź informacji udostępnionej przez Kappa Data będą podlegały korekcie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Kappa Data.

Kontakt: Kappa Data BV, z siedzibą przy Grote Steenweg 18, 9840 De Pinte, Belgia; e-mail: [email protected]

Ceny

 1. Ceny podane są w Euro.
 2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i podatku VAT (jeśli dotyczy).
 3. Jeśli Kappa Data stwierdzi omyłkę w cenie zamówionego produktu, poinformuje o tym Kupującego tak szybko, jak to możliwe i zagwarantuje możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w odpowiedniej cenie bądź jego anulowania. Jeśli Kappa Data nie będzie w stanie skontaktować się z Kupującym, zamówienie zostanie potraktowane jako anulowane i – w przypadku, gdy Kupujący już zapłacił za produkt – dokonany zostanie pełny zwrot wpłaconych środków.
 4. Kappa Data nie jest zobowiązana do sprzedaży produktu za błędnie podaną niższą cenę, jeżeli pomyłka cenowa jest oczywista i mogła być przez rozsądnie działającego Kupującego za taką uznana.
 5. Na całkowity koszt zamówienia składa się: cena zamówionego produktu/ów, opłata za dostawę oraz podatek VAT (jeśli dotyczy).
 6. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie. Sprzedawane ilości produktów muszą być zakupione w całości.
 7. Własność produktu przechodzi na Kupującego dopiero po otrzymaniu przez Kappa Data zapłaty całości kosztów zamówienia.
 8. Kupujący zapłaci za fakturę bez jakichkolwiek potrąceń, niezależnie od tego, czy dostawa została już wykonana, a własność produktu przeszła na Kupującego. Potwierdzenia otrzymania wpłaty będą wystawiane tylko na żądanie Kupującego.

Realizacja

 1. Terminy dostaw ustalane są według naszych najlepszych prognoz.
 2. Niedotrzymanie terminów dostaw spowodowane różnymi okolicznościami, których nie można przypisać Kappa Data, nie stanowi naruszenia umowy i nie może być podstawą odszkodowania lub odmowy zapłaty.
 3. Termin dostawy nie ma charakteru istotnego, chyba że został wcześniej wyraźnie uzgodniony na piśmie.

Dostawy

 1. Wysyłka odbywa się na ryzyko i koszt Kupującego. W zależności od wielkości i rodzaju przesyłki mogą zostać naliczone koszty administracyjne i/lub wysyłki.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma zostać przesłany przez Kappa Data Kupującemu będącemu konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu. Produkt uważa się za wydany z chwilą powierzenia go przewoźnikowi przez Kappa Data, jeżeli Kappa Data nie miała wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów cyfrowych przechodzi na Kupującego z chwilą elektronicznej transmisji produktu.
 4. W przypadku zagubionych lub brakujących przesyłek Kappa Data przekaże Kupującemu informacje o przewoźniku i numerze przesyłki związanym z zamówieniem.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonych produktów muszą być przesłane do Kappa Data w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru. W przypadku braku złożenia reklamacji w tym terminie dostawę uważa się za zrealizowaną prawidłowo. Żadna reklamacja złożona po tym terminie nie zostanie przyjęta ani rozpatrzona. Żadne zwroty produktów nie będą przyjmowane bez uprzedniej zgody Kappa Data.
 2. Kappa Data rozpatruje reklamacje dotyczące produktów zgłaszane przez Kupującego.
 3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres: ……… lub ustnie – telefonicznie pod numerem: ……… (koszt połączenia według stawek operatora). Podając w reklamacji adres e-mail, zgłaszający reklamację wyraża zgodę na otrzymanie od Kappa Data odpowiedzi na tę reklamację w formie elektronicznej, tj. poprzez przesłanie jej na podany adres e-mail.
 4. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Kappa Data ma prawo zażądać dodatkowych informacji. Jeżeli po upływie ………-dniowego terminu na dostarczenie dodatkowych informacji, informacje takie nie zostaną przekazane, Kappa Data jest uprawniona do odrzucenia reklamacji, co będzie równoznaczne z wygaśnięciem roszczeń Kupującego wobec Kappa Data.
 5. W terminie ……… dni od otrzymania reklamacji Kappa Data potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany w reklamacji. W przypadku, gdy Kappa Data zwróci się do składającego reklamację o udzielenie informacji uzupełniających, takie żądanie udzielenia informacji uzupełniających uważa się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji.
 6. Kappa Data zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (lub otrzymania informacji uzupełniających, o których mowa w ust. 4).

Płatności

 1. Wszystkie faktury płatne są gotówką (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej) i bez dyskonta zgodnie z zawartymi pomiędzy stronami umowami.
 2. Odsetki maksymalne będą należne Kappa Data od Kupującego po upływie terminu płatności faktury.
 3. W przypadku braku płatności Kappa Data jest uprawniona do odstąpienia od umowy, odzyskania towaru, a ponadto Kupujący zobowiązany jest do zapłaty tytułem odszkodowania za naruszenie umowy 25% ceny dostawy oraz opłaty za amortyzację tego towaru. Jeżeli we wskazanym i uzgodnionym terminie nie zostanie zapłacona zaliczka lub cena zgodna z warunkami umowy, wówczas pełna kwota jest należna od tego dnia z mocy prawa.

Warunki płatności za szkolenie

Każda subskrypcja musi być opłacona co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Jeśli kupujący zapisze się w ciągu dwóch tygodni przed szkoleniem, zostanie poproszony o dowód wpłaty. Abonament Kupującego należy opłacić przed rozpoczęciem szkolenia.

Rabaty

 1. Każdy program rabatowy pomiędzy Kappa Data a Kupującym jest opracowywany w drodze wzajemnych uzgodnień.
 2. Warunki umowy rabatowej przesyłane są w formie pisemnej e-mailem i/lub pocztą przed rozpoczęciem okresu obowiązywania rabatu. Umowa jest prawnie ważna tylko wtedy, gdy jest podpisana przez osoby upoważnione.
 3. Klient ma 6 miesięcy na przesłanie faktury do Kappa Data po upływie okresu, którego dotyczy rabat. Po upływie tych 6 miesięcy Kupujący nie może już dochodzić rabatu.

Jurysdykcja

Wszelkie spory, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, które powstaną między stronami, podlegać będą prawu polskiemu i strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Usługi sieciowe

W przypadku świadczenia przez Kappa Dana usług we wskazanym przez Kupującego miejscu, Kupujący jest odpowiedzialny za podanie informacji potrzebnych do prawidłowej realizacji usługi. W przypadku nie podania tych informacji wyznaczony przez Kappa Data pracownik przeprowadzi (z wyprzedzeniem i w porozumieniu z Kupującym) analizę techniczną, jeśli uzna to za konieczne. Ta analiza podlega tym samym warunkom, co wykonywanie usług w miejscu wskazanym przez Kupującego. Kappa Data nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KUPUJĄCY NIE JEST UPRAWNIONY DO WYSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIAMI, A KAPPA DATA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTY PROMOCJI LUB WYTWARZANIA, KOSZTY PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ DANYCH, KOSZTY USUNIĘCIA SZKODY, SZKODY NA REPUTACJI LUB UTRATĘ KUPUJĄCYCH, ODSZKODOWANIA KARNE, NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTURALNEJ, UTRATA UMÓW LUB ZAMÓWIEŃ ORAZ JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE DOWOLNEGO RODZAJU.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAPPA DATA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA DOSTARCZONE PRODUKTY.

KUPUJĄCY ZWOLNI KAPPA DATA OD WSZELKICH ROSZCZEŃ OPARTYCH NA:

(A) JAKICHKOLWIEK MODYFIKACJACH PRODUKTÓW PRZEZ PODMIOTY TRZECIE, lub

(B) SZKODACH WYNIKŁYCH Z UŻYWANIU PRODUKTÓW W POŁĄCZENIU Z INNYMI TOWARAMI.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący nie może przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży ani żadnymi prawami lub obowiązkami Kupującego wynikającymi z nich bez uprzedniej zgody Kappa Data.
 2. Kappa Data może w dowolnym momencie przenieść, scedować, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zbyć niniejsze Ogólne warunki sprzedaży lub dowolne wynikające z nich prawa lub obowiązki leżące po stronie Kappa Data.
 3. Kappa Data nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z zobowiązań Kappa Data wynikających z zamówienia, które są spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Kappa Data (przez zdarzenia te należy rozumieć w szczególności: ograniczenia wynikające z ustawy, dekretów, przepisów wykonawczych; strajki, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, epidemie, niemożność korzystania ze środków transportu publicznego lub prywatnego, niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych).
 4. Brak wyegzekwowania przez Kappa Data któregokolwiek z przysługujących praw wynikających z niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży nie będzie stanowić zrzeczenia się takich praw.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane przez właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie uznaje się za niebyłe, a pozostałe zapisy Ogólnych warunków sprzedaży będą nadal obowiązywać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 6. Kappa Data jest uprawniona do zmiany niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie.
 7. Umowa pomiędzy stronami będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.
 8. W przypadku gdy zgodnie z polskim prawem Kupujący ma status konsumenta, a umowa została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zastosowanie mają następujące zasady:
  1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej z nami umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego zamówionego produktu. Aby skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Kappa Data. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, Kupujący musi przesłać zawiadomienie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia przed upływem okresu do odstąpienia.
  2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy na podstawie ustawowego prawa odstąpienia, Kappa Data zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Kupującego innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez Kappa Data), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kappa Data zostanie poinformowana o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kappa Data dokona zwrotu przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte do zapłaty, chyba że zostało uzgodnione inaczej. Kappa Data może wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania produktów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  3. Kupujący musi zwrócić produkty Kappa Data bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformuje o odstąpieniu od umowy. Kappa Data ponosi koszty zwrotu produktów.
  4. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów obniżenia wartości zwracanych produktów tylko wtedy, gdy spadek wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się przez Kupującego ze zwracanymi towarami przy badaniu ich stanu, właściwości i funkcji.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. Konsument posiada również możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Kappa Data.
  3. bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. Dokument został sporządzony w języku polskim oraz angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Umowy, wersja polska ma charakter wiążący.